【Nhà ga hành khách = 旅客ターミナル】

ホーチミン市タンソンニャット国際空港の第3旅客ターミナル(T3)建設案は、2020年5月に交通運輸省により承認されました。第3旅客ターミナルは、2021年第3四半期に着工、2023年に完成となる見込みです。

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ giao thông vận tải phê duyệt vào ngày 20/5/2020. Nhà ga hành khách T3 dự kiến khởi công vào quý 3 năm 2021 và hoàn thiện trong năm 2023.

# ベトナム語 日本語
1 sân bay quốc tế 国際空港
2 nhà ga hành khách 旅客ターミナル
3 xây dựng, kiến thiết 建設
4 Bộ giao thông vận tải 交通運輸省
5 khởi công 着工する
6 hoàn thiện, hoàn thành 完成する
7 dự kiến, dự tính 見込む