【mã hai chiều, mã QR = QRコード】

 

道路総局により、通達第38号/2019/TT-BGTVTを実行するため、各省・市の交通運輸局に対して、6月1日以降に発行する運転免許証の裏側にQRコードを印刷するよう指示しました。
QRコードを記載することにより、交通警察官や公務執行者は、スマートフォンでスキャンするだけで偽装運転免許証や運転経歴などの情報を簡単に確認できるようになります。

 Thực hiện Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT,Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ thị các Sở Giao thông Vận tải địa phương thực hiện in mã hai chiều (QR) vào giấy phép lái xe từ ngày 6 tháng 1 năm 2020.
 Việc in mã hai chiều (QR) sẽ giúp cảnh sát giao thông và lực lượng tuần tra kiểm soát có thể quét mã hai chiều bằng điện thoại thông minh để nhanh chóng xác minh giấy phép giả và tra cứu thông tin của bằng lái.

# ベトナム語 日本語
1 Tổng cục Đường bộ 道路総局
2 thông tư 通達
3 Sở giao thông vận tải 交通運輸局
4 bằng lái xe, giấy phép lái xe 運転免許証
5 mặt sau 裏側、裏面
6 mặt trước 表側、表麺
7 in 印刷する
8 quét スキャンする
9 giả 偽装