<回答>第5課~第9課の復習問題

(1)~(10)(    )に入る最も適切なものを選びなさい

(1)Tôi thích (    ) bộ. 

A  hút               B  đi                 C   nghe                 D   bơi

(2)Hôm qua, chị ấy đọc (    ) ở nhà. 

A  bàn              B  sách            C   điện thoại          D   ô

(3)Nhà của anh ấy rất (    ).

A  nhẹ              B  nặng            C   muộn               D  rộng 

(4)Tôi là Mai. Rất vui được (    ) bạn.

A  nói              B  đến               C  gặp               D   chào

(5)Nhà tôi (    ) hai con mèo.

A  là               B  có                C   mang              D   sống

(6)Anh Suzuki đến (    ) Hokkaido.

A  muộn            B  và                C   có                 D  từ       

(7)Xe ô-tô của anh ấy rất (    ). 

A  là               B  mệt               C   sáng               D  to   

(8)A: Người này là (    ) ?

     B: Đây là anh Tanaka, là đồng nghiệp của tôi.

A  gì              B  đâu              C   như thế nào        D  ai   

(9)A: Chào chị. Hôm qua, chị (    ) ?

     B: Hôm qua, tôi đi siêu thị BigC với bạn.

A  đi gì            B  làm gì    C   thế nào           D   có gì

(10)Xin lỗi, đây là túi (    ) ai?     

A  cùng        B  với        C  của        D   và